Algemene verkoopsvoorwaarden

1. ALGEMENE VOORWAARDEN
Met ‘opdrachtgever’ wordt bedoeld degene die zich op basis van een bestelling of opdracht wendt tot de BV DAMPEE, handeldrijvend onder de benaming “UMBRACE”, gevestigd te 2600 Antwerpen, aan de Borsbeeksebrug 6, bus 64, K.B.O./ B.T.W. – nr. BE 0881.275.682, hierna genoemd ‘de opdrachtnemer’.
De opdrachtnemer voert voornamelijk, doch niet-limitatief, prestaties uit van web design, web maintenance en hosting. Het gedeelte A. van onderhavige voorwaarden geldt voor al de activiteiten van de opdrachtnemer. Het gedeelte B van onderhavige voorwaarden geldt specifiek de hosting activiteiten.
A. ALGEMENE BEPALINGEN
Art.1 : Toepasselijkheid
1.1. De opdrachtgever wordt geacht de algemene voorwaarden zoals hierna bedongen te kennen en te aanvaarden door het enkele feit van het plaatsen van een bestelling of opdracht en/of ontvangst van de factuur, ongeacht de voorwaarden die de opdrachtgever op zijn eigen document vermeldt. Tenzij uitdrukkelijk én schriftelijk anders overeengekomen, zijn enkel deze voorwaarden toepasselijk op de contractuele relaties tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer.
1.2. Indien partijen voor één of meer van de opdrachten uitdrukkelijk en schriftelijk afwijken van deze voorwaarden of van een gedeelte ervan, blijven de onderhavige voorwaarden tussen partijen van kracht voor wat betreft de overige offertes, opdrachten en overeenkomsten.
1.3. De opdrachtgever met wie eenmaal met toepassing van onderhavige algemene voorwaarden werd gecontracteerd, stemt in met de toepassing van deze algemene voorwaarden op alle latere overeenkomsten. De opdrachtgever en evenmin diens eventuele rechtsopvolger kan dan ook geenszins de niet-tegenwerpelijkheid van deze voorwaarden aanvoeren.
1.4. Indien een offerte onderdelen bevat, zoals software of media-licenties van een derde partij, werkuren te presteren door een derde partij, hardware, diensten zoals hosting, registratie van domeinnamen door een derde partij, dan gelden de algemene verkoopsvoorwaarden van deze derde partij indien onverenigbaar met onderhavige voorwaarden. De opdrachtgever erkent en aanvaardt kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden.
Art. 2 : Totstandkoming van de overeenkomst – offertes
2.1. De offerte van de opdrachtnemer is geldig gedurende de termijn bepaald in de offerte. Indien geen termijn bepaald is, dan is de offerte 30 dagen geldig.
2.2. De overeenkomst komt slechts tot stand na de ondertekening tussen partijen van een afzonderlijke overeenkomst of door ondertekening van de offerte door de opdrachtgever, dan wel na schriftelijke opdrachtbevestiging door de opdrachtnemer, dan wel ingevolge (begin van) uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtnemer én na ontvangst van betaling van een voorschot van 40% op de prijs ex. BTW. Als geschrift gelden ook email- en faxberichten. De opdrachtnemer zal de werken niet aanvangen alvorens schriftelijke bevestiging én het eventueel overeengekomen voorschot zijn ontvangen.
2.3. De offertes en bevestigingen van bestellingen gelden enkel voor de karakteristieken uitdrukkelijk daarin vermeld. Bv. Prijzen vermeld in de offerte bevatten geen vergoeding voor aangekocht en/of beschermd bronmateriaal, zoals audio-, film-, en beeldfragmenten, …. Dergelijke aankopen worden eerst ter goedkeuring aan de opdrachtgever voorgelegd, en pas dan aangekocht en aangerekend.
2.4. De opdrachtnemer heeft het recht, indien de opdracht niet aan hem wordt gegund, alle kosten welke hij heeft moeten maken om zijn offerte te kunnen verstrekken, in rekening te brengen aan de opdrachtgever.
2.5. De genoemde prijzen in de offerte zijn exclusief BTW, tenzij anders gestipuleerd.
2.6. Degene die, in eigen naam of in hoedanigheid van mandataris van de opdrachtgever, een order plaatst, of diegene die, geheel of gedeeltelijk, het order betaalt, zelfs voor rekening van derden, maakt zich sterk voor deze derden en verbindt zich solidair en ondeelbaar met hen, en dit overeenkomstig de artikelen 1120 e.v. B.W. en 1200 e.v. B.W.. In ieder geval doen de door de besteller later medegedeelde facturatiegegevens van een derde partij geen afbreuk aan de gehoudenheid tot betalen van de oorspronkelijke besteller, ook al werd de factuur
opgemaakt aan de initieel opgegeven derde.
Art. 3 : Prijs
3.1. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen partijen, worden prestaties gefactureerd in regie, met name aan 89,00 EURO/uur. Indien er vaste prijzen worden gegeven, dan zijn dit in een relatief forfait.
In dat geval dat de overeenkomst onder vaste prijs wordt aangegaan, dekt dit niet de eventuele “meerwerken” (bijkomende opdrachten) omtrent dewelke opdrachtnemer en opdrachtgever naderhand overeenkomen. Deze meerwerken worden sowieso in regie gefactureerd (89,00 EURO/uur), tenzij expliciet andersluidende afspraak tussen partijen.
3.2 Aan kennelijke zet-, druk- of schrijffouten in offertes of op prijslijsten of eender welke andere communicatie uitgaande van de opdrachtnemer kunnen geen rechten worden ontleend.
3.3. Bij opdrachten met een overeengekomen uitvoeringstijd vanaf 2 werkdagen, al dan niet onderbroken, kan periodiek tussentijds worden gefactureerd door de opdrachtnemer. De opdrachtnemer heeft het recht verdere uitvoering afhankelijk te maken van ontvangst van betaling van de in voorkomend geval uitgestelde tussentijdse factuur.
Art. 4 : Leverings- en uitvoeringstermijn
4.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor een welomschreven opdracht, tenzij de partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. Overeenkomsten die zouden gesloten worden met opeenvolgende prestaties, worden steeds gesloten voor onbepaalde duur.
4.2. Behoudens andersluidende schriftelijke afspraak wordt de indicatieve uitvoeringstermijn bepaald in werkdagen. Daaronder zijn niet begrepen (zaterdag, zondag, wettelijke feestdagen, jaarlijkse vakantiedagen en compensatierustdagen, alsook de dagen waarop de gevolgen daarvan het werk gedurende ten minste 4 uur onmogelijk maken of zouden maken). Indien er geen levertermijn werd overeengekomen, dan wordt deze in alle redelijkheid door de opdrachtnemer bepaald.
4.3. De door de opdrachtnemer meegedeelde uitvoeringstermijnen zijn louter indicatief. Bij abnormale vertraging heeft de opdrachtgever het recht om de opdracht per aangetekend schrijven en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, op voorwaarde dat de opdrachtnemer nog steeds niet heeft gepresteerd binnen een periode van 15 dagen nadat de opdrachtnemer hiertoe door de opdrachtgever per aangetekende brief in gebreke werd gesteld.
De opdrachtgever verzaakt uitdrukkelijk en onherroepelijk aan elk ander mogelijk verhaalmiddel, in het bijzonder aan de toekenning van enige vorm van schadevergoeding. De opdrachtgever kan zich in voorkomend geval evenmin op kosten van de opdrachtnemer wenden tot een derde. De artikelen 1143 en 1144 B.W. zijn niet van toepassing op de overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever. In relaties met consumenten is de overeengekomen uitvoeringstermijn niet indicatief.
4.4. Indien lopende de uitvoering van de opdracht de opdrachtgever aan de opdrachtnemer enige betaling verschuldigd is, is de opdrachtnemer gerechtigd zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten en dit zonder enige schadeloosstelling te betalen door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever en/of aan derden tot de dag waarop de opdrachtnemer betaling heeft ontvangen.
4.5. Als de levering / uitvoering van de opdracht door de schuld van de opdrachtnemer vertraging heeft opgelopen, is de opdrachtgever en slechts voor zover deze een “consument” is in de zin van het wetboek van economisch recht gerechtigd op een vergoeding voor de opgetreden vertraging. Een vergoeding is pas verschuldigd voor zover de werken niet binnen de 15 werkdagen na het verstrijken van de overeengekomen leverings- of uitvoeringstermijn voltooid zijn, voor zover de opdrachtgever de opdrachtnemer per aangetekende brief heeft in gebreke gesteld, een gebeurlijke vergoeding kan geenszins 10% van de prijs voor de opdracht (ex.
BTW) overschrijden.
4.6. De uitvoeringstermijn wordt automatisch verlengd in geval van:
- Bij hinder / verhindering ten gevolge van materiaal/informatie dat niet tijdig door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer wordt overgemaakt;
- Bij door de opdrachtnemer aanvaarde wijzigingen op instigatie van de opdrachtgever aan de overeengekomen opdracht;
Art. 5 : Facturatie en betaling
5.1. De overeengekomen prijs zal, behoudens andersluidend bedongen, op de volgende wijze worden betaald:
1. De opdrachtgever betaalt een voorschot van 40% bij de totstandkoming van de overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk iets anders bepaald is. Uitvoering door de opdrachtnemer neemt slechts een aanvang vanaf de betaling door de opdrachtgever van het overeengekomen voorschot ontvangen op rekening van de opdrachtnemer.
2. Naarmate de werken vorderen worden de prestaties en leveringen gefactureerd.
3. Het saldo zal betaald worden bij de oplevering.
5.2. De facturen van de opdrachtnemer zijn contant en zonder korting betaalbaar op de uitbatingszetel, binnen de 30 dagen na factuurdatum.
5.3. De opdrachtgever moet, in geval van niet-aanvaarding van de facturen, binnen de 8 dagen na factuurdatum
zijn bezwaren schriftelijk bij aangetekende brief aan de opdrachtnemer kenbaar maken.
5.4. In geval van niet-betaling op de vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd zijn ten bedrage van 10 % per jaar. Tevens zal in geval van niet betaling op de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding van 10 % op het factuurbedrag verschuldigd zijn.
5.5. Het niet naleven van de betalingsvoorwaarden, om welke reden dan ook, geeft de opdrachtnemer het recht om alle leveringen en prestaties te schorsen op risico van de opdrachtgever. De opdrachtnemer bepaalt na schorsing zelf wanneer hij de uitvoering van de overeenkomst opnieuw kan aanvatten in functie van zijn agenda en planning, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is. Wanneer de opdrachtnemer door deze schorsing schade lijdt (zowel rechtstreekse als onrechtstreekse), zal de opdrachtgever deze dienen te vergoeden. Desgevallend kan de opdrachtnemer de nog uit te voeren prestaties annuleren. Een vergoeding is dan verschuldigd aan de opdrachtnemer welke gelijk is aan de reeds uitgevoerde prestaties en de reeds aangekochte materialen voor de betrokken opdracht verhoogd met een schadevergoeding van 20% van de overeengekomen prijs ex. BTW. De opdrachtnemer heeft ook het recht de door hem werkelijk geleden schade te vorderen indien deze hoger ligt.
5.6. Niet tijdige betaling op de vervaldag, wordt tevens aanzien als een ernstige wanprestatie, die de
opdrachtnemer het recht geeft om de ontbinding van de overeenkomst te vorderen.
5.7. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag van één factuur, zullen alle facturen van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar worden.
5.8. Voor zover de opdrachtgever geen consument is in de zin van het wetboek van economisch recht is de opdrachtgever gehouden tot het tijdig en integraal betalen van de facturen ook al worden de facturen betwist en kan de opdrachtgever derhalve zijn betalingsverbintenissen niet opschorten.
5.9 Voor zover de opdrachtgever geen consument is in de zin van het wetboek van economisch recht, is compensatie niet toegelaten tenzij mits schriftelijke voorafgaande toestemming van de opdrachtgever.
5.10. Het is de opdrachtnemer toegelaten ten allen tijde de vordering over te dragen, dan wel te subrogeren aan derden.
Art. 6 : Meerwerken – minwerken
6.1. Meerwerken/bijkomende werken/wijzigende werken geven steeds aanleiding tot bijkomende facturatie op basis van facturering in regie, zonder dat hiervoor een schriftelijk akkoord van de opdrachtgever is vereist.
Uitvoering van deze werken bewijst de opdracht, alsmede het akkoord hiermee. De opdrachtgever doet derhalve aldus afstand van art. 1793 B.W.
Meerwerken/bijkomende werken/wijzigende werken zullen tevens aanleiding geven tot een verlenging van de uitvoeringstermijn in verhouding met hun omvang en aard en rekening houdend met de planning van de opdrachtnemer.
De opdrachtnemer dient geen gevolg te geven aan mondeling bestelde meerwerken/bijkomende werken/wijzigende werken, tot zolang hij daarvoor geen uitdrukkelijke schriftelijke opdracht(bevestiging) voor heeft ontvangen.
6.2. Voor zover de opdrachtgever bepaalde overeengekomen prestaties of onderdelen hiervan niet zou laten uitvoeren, is de opdrachtgever gerechtigd op een vergoeding welke forfaitair wordt bepaald op 20% van de nog te facturen som voor deze niet-uitgevoerde werken.
6.3. De opdrachtgever heeft slechts vóór aanvang van uitvoering het recht om de overeenkomst op te zeggen, mits betaling van een forfaitaire opzegvergoeding van 30 % op totale prijs voor de opdracht, ex. BTW.
Deze vergoeding geeft geen aanleiding tot de opmaak van een factuur. Deze vergoeding is opeisbaar uiterlijk 15 dagen na schriftelijke betalingsaanspraak. De opdrachtnemer heeft het recht om de overeenkomst op te zeggen voor de aanvang van uitvoering, zonder dat de opdrachtgever gerechtigd zal zijn op een vergoeding.
Art. 7: Prestaties in onderaanneming
De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de werken geheel of gedeeltelijk door derden, in onderaanneming, te laten uitvoeren.
Art. 8 : Kwaliteit goederen/prestaties
Tenzij bijzondere kwaliteiten uitdrukkelijk bedongen tussen partijen, levert de opdrachtnemer diensten en goederen van gewone handelskwaliteit, zonder andere of verdergaande verbintenis, en zijn de diensten en goederen aan geen andere garantie onderworpen dan die welke de opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk heeft toegestaan. De eventuele garantie is tevens begrensd tot de door de fabrikant / leverancier van de
opdrachtnemer toegestane garantie.
Art. 9 : Uitvoeringsmodaliteiten
9.1. Door de opdrachtnemer aan opdrachtgever verstrekte informatie en/of adviezen zijn vrijblijvend. Aan de informatie en/of adviezen kunnen geen rechten worden ontleend.
9.2. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie door de opdrachtgever wordt gehouden, of waarvoor de opdrachtgever op grond van de wet verantwoordelijk voor is. De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van een dienst van de opdrachtnemer door de opdrachtgever worden verwerkt, ligt volledig bij de opdrachtgever. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen elke rechtsvordering van een derde, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze
gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.
9.3. De opdrachtgever zal zijn systemen en infrastructuur adequaat beveiligen en te allen tijde antivirusprogrammatuur in werking hebben.
9.4 Alle rechten, belastingen, taxen die hun aanleiding vinden uit de reproductie of uitzending van audio/videomateriaal vallen ten laste van de opdrachtgever.
9.5 De opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik en de verwerking van werken waarop intellectuele eigendomsrechten berusten en die hem worden overgemaakt door de opdrachtgever, met opdracht om deze te verwerken in de uitvoering van de tussen partijen overeengekomen opdracht. De opdrachtgever zal de opdrachtnemer vrijwaren voor alle schade die uit enige inbreuk zou voortvloeien. Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen behoort niet tot de opdracht van de opdrachtnemer het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van merkrechten, tekening- of modelbescherming, octrooirechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.
9.6 De opdrachtgever die werken van de opdrachtnemer openbaar maakt, is verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van personen die voorkomen in het werk van de opdrachtnemer. De opdrachtgever zal de opdrachtnemer volledig aansprakelijk moeten stellen voor alle schade die uit de niet-toestemming zou voortvloeien.
9.7. De opdrachtnemer heeft het recht om met naam vernoemd te worden in alle publicaties van het werk met
betrekking waarop hij prestaties heeft uitgevoerd.
9.8. De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website, portfolio, advertenties, social media, drukwerk, beursmateriaal en demonstratiemateriaal.
Art. 10 : Oplevering, waarborg en aansprakelijkheid
10.1. Behoudens andersluidend uitdrukkelijk schriftelijk beding, wordt er overeengekomen dat als de opdrachtgever binnen de 8 dagen na de uitvoering van de prestaties (en levering van het werk) geen gemotiveerde bemerkingen per aangetekend schrijven heeft overgemaakt aan de opdrachtnemer, de opdrachtgever wordt geacht de uitvoering van de opdracht definitief aanvaard te hebben. Dit tijdstip wordt dan ook gelijkgesteld met de enige en definitieve oplevering. De opdrachtnemer informeert de opdrachtgever schriftelijk wanneer de uitvoering van de prestaties voltooid is, minstens een fase van de uitvoering.
De oplevering dekt de zichtbare gebreken of de gebreken in de conformiteit. De oplevering impliceert de aanvaarding van de uitvoering van de opdracht.
10.2. De opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor lichte verborgen gebreken voor zover deze aan het licht komen binnen een termijn 6 maanden na de aanvaarding van de werken en indien er een rechtsvordering is ingesteld binnen de 3 maanden na de ontdekking hiervan en de gebreken betrekking hebben op een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht.
10.3. De aansprakelijkheid m.b.t. de geleverde en gebruikte producten is beperkt tot de door de leverancier/fabrikant verstrekte waarborgen.
10.4. Indien de opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de opdrachtnemer slechts aansprakelijk voor de directe schade die de opdrachtgever geleden heeft én is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer alleszins beperkt tot het bedrag dat de opdrachtnemer toekomt voor de uitvoering van de overeenkomst ex. BTW. Indien de overeenkomst voor onbepaalde duur of een duurtijd van meer dan één jaar is overeengekomen, dan wordt het bedrag dat toekomt voor de uitvoering van de overeenkomst beperkt tot het bedrag bedongen voor één jaar. In elk geval wordt de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer beperkt tot hetbedrag waarvoor zij verzekerd is.
10.5. De opdrachtnemer is sowieso niet aansprakelijk voor indirecte schade (bv. maar niet limitatief: indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, schade door verlies van data, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade als gevolg van afnemers van de opdrachtgever, ….)
10.6. Voor zover de opdrachtgever geen consument is in de zin van wetboek van economisch recht, geeft het formuleren van klachten door de opdrachtgever nimmer het recht om betaling van facturen te vertragen of uit te stellen.
Art. 11 pand op schuldvorderingen tot zekerheid van betaling
11.1. De opdrachtgever verleent de opdrachtnemer een pand op al zijn/haar roerende (toekomstige) lichamelijke en onlichamelijke goederen. Het pand verleent de opdrachtnemer het recht om bij voorrang boven de andere schuldeisers van de opdrachtgever te worden betaald uit de opbrengst van de tegeldemaking van die roerende goederen van de opdrachtgever. Het pand strekt zich tevens uit tot alle schuldvorderingen die in de plaats komen van de bezwaarde goederen én tot de vruchten die de bezwaarde goederen voortbrengen. Het pand waarborgt alle (bestaande en/of toekomstige) schuldvorderingen van de opdrachtnemer voortvloeiende uit onderhavige overeenkomst en dit ten belope van maximaal de hoofdsom en de bijhorigheden zoals interesten, schadebeding en kosten van uitwinning / alle gerechtskosten daarvan. Door ondertekening van onderhavige overeenkomst machtigt de opdrachtgever de opdrachtnemer om de nodige inschrijving van haar pandrecht te nemen in het Nationaal Pandregister.
Art. 12. Vroegtijdige beëindiging
12.1 De opdrachtgever heeft het recht om bij toepassing van art. 1794 B.W. de overeenkomst om welke reden dan ook eenzijdig te beëindigen, mits betaling van alle door de opdrachtnemer geleverde prestaties én mits betaling van een schadevergoeding welke forfaitair wordt bepaald op 20% van de totale contractsprijs ex. BTW.
De opdrachtnemer behoudt zich daarbij evenwel het recht voor om een hogere vergoeding te vorderen indien daartoe aanleiding bestaat.
12.2. De overeenkomst eindigt van rechtswege zonder voorafgaandelijk ingebrekestelling of rechterlijke machtiging wanneer de opdrachtgever zich in staat van faillissement bevindt, zijn krediet aan het wankelen werd gebracht, ingeval van vereffening of ontbinding van de opdrachtgever, onverminderd het recht van de opdrachtnemer om schadevergoeding te vragen.
Indien het krediet, financiële positie of betalingsgedrag van de opdrachtgever naar het oordeel van de opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is de opdrachtnemer gerechtigd om, zelfs na gedeeltelijke uitvoering van werken, de geschikte waarborgen voor de goede uitvoering van de aangegane verbintenissen te eisen.
Indien de opdrachtgever in gebreke blijft om hieraan te voldoen binnen de 15 dagen na het verzoek daartoe van de opdrachtnemer zal laatstgenoemde de overeenkomst van rechtswege, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling of rechterlijke machtiging kunnen ontbinden ten laste van de opdrachtgever.
12.3. In geval van ernstige contractuele wanprestatie heeft de partij, na de andere partij per aangetekend schrijven
te hebben in gebreke gesteld om zijn verplichtingen binnen de 15 dagen na te komen, het recht om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande rechterlijke machtiging te ontbinden ten laste van de andere partij, onverminderd het recht van de partijen om schadevergoeding te vragen.
Voor zover de opdrachtgever geen consument is in de zin van het wetboek economisch recht, is de opdrachtgever in geval van ontbinding een schadevergoeding verschuldigd van 30% op de totale overeengekomen som ex. BTW, onverminderd het recht van de opdrachtnemer om een hogere schadevergoeding te bewijzen en te vorderen.
Art.13 Intellectuele eigendomsrechten
13.1 De goederen en diensten geleverd door de opdrachtnemer, alsook de inhoud en alle onderdelen van de website van de opdrachtnemer (met inbegrip van merken, logo’s, ontwerpen, tekeningen, data, product- en/of bedrijfsnamen, teksten, beelden, software, programmatuur, websites (onder meer de broncode en de objectcode), databestanden, apparatuur e.d.) zijn beschermd door intellectuele rechten (o.m. het auteursrecht en het merkenrecht) die toebehoren aan de opdrachtnemer of aan derden die het gebruik ervan aan de opdrachtnemer hebben toegestaan.
13.2 De opdrachtgever is om welke reden dan ook niet gerechtigd om zonder toestemming van de opdrachtnemer gelijk welke informatie of inhoud die werd verkregen te wijzigen, te kopiëren, te verdelen, te verzenden, te verspreiden, opnieuw aan te bieden, te reproduceren, te publiceren, af te staan onder licentie, over te dragen of te verkopen noch om afgeleide werken van de voornoemde elementen te creëren.
13.3 De levering van goederen of diensten door de opdrachtnemer houdt geen enkele overdracht of terbeschikkingstelling van haar intellectuele rechten in. Enige inbreuk op de intellectuele rechten kan burgerrechtelijk en strafrechtelijk worden vervolgd overeenkomstig de geldende wetgeving.
13..4. De opdrachtgever verkrijgt uitsluitend het recht tot het gebruik van werk, zoals dit bij de opdracht is overeengekomen. Indien er voorafgaandelijk niets specifiek is overeengekomen tussen partijen met betrekking tot het gebruik, dan kan de opdrachtnemer, bij wijze van eenzijdige partijbeslissing, de modaliteiten van het
gebruik vrij bepalen.
13.5. Intellectuele rechten zullen alleen overgedragen worden bij expliciet akkoord van de opdrachtnemer, en mits een tussen partijen over een te komen vergoeding. De overdracht tast niet het recht of de mogelijkheid aan van de opdrachtnemer om de aan de ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, algoritmen, documentatie, werken, programmeertalen, protocollen, standaarden en dergelijke, zonder enige beperking voor andere doeleinden te gebruiken en/of te exploiteren. Evenmin tast de overdracht van een recht van intellectuele eigendom het recht van de opdrachtnemer aan om ten behoeve van zichzelf of een derde ontwikkelingen te doen die soortgelijk of ontleend zijn aan die welke ten behoeve van de opdrachtgever zijn of worden gedaan.
13.6. Het is de opdrachtnemer steeds toegestaan technische voorzieningen aan te brengen ter beschermen van de met intellectuele eigendomsrechten beschermde zaken waaraan de opdrachtgever toegang wordt verschaft. De opdrachtgever zal dergelijke technische voorzieningen niet verwijderen of omzeilen.
Art. 14 Overmacht
14.1. Aangezien de verbintenis van de opdrachtgever jegens de opdrachtnemer in essentie een betalingsverplichting uitmaakt, wordt overmacht in hoofde van de opdrachtgever uitdrukkelijk uitgesloten.
14. 2. De opdrachtnemer is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis / schadeloosstelling jegens de opdrachtgever ingeval van overmacht. Onder “overmacht” wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtnemer geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van de opdrachtnemer, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien.
14.3. Zonder exhaustiviteit na te streven worden alleszins als gevallen van overmacht beschouwd : uitputting van de voorraad van de opdrachtnemer; vertragingen in of uitblijven van leveringen door leveranciers van de opdrachtnemer; tenietgaan van goederen; machinebreuk; (wilde) staking of “lock-out”; brand; oproer; oorlog; epidemie; overstroming of wateroverlast; (hoog) ziekteverzuim; terroristische aanslagen; elektrische, informatica-, internet-, telecommunicatiestoringen; “fait du Prince” - beslissing of interventies van overheidswege (met inbegrip van de weigering, schorsing of annulatie van een vergunning, licentie of concessie); brandstoftekorten; weersomstandigheden en/of verkeersfiles, inzonderheid wanneer daardoor geplande leveringen worden verhinderd wegens fysieke onbereikbaarheid van de opdrachtgever ; … .
14.4. De opdrachtnemer is niet verplicht om het ontoerekenbaar en onvoorzienbaar karakter van de omstandigheid die de overmacht uitmaakt te bewijzen.
14.5. De opdrachtnemer verbindt zich ertoe in dergelijk geval alle redelijke inspanningen te verrichten om de gevolgen voor de opdrachtgever van de overmachtssituatie te beperken. Indien de opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of daaraan slechts gedeeltelijk kan voldoen, kan de opdrachtnemer het reeds geleverde deel apart factureren, dan wel het te leveren deel leveren en factureren.
Art. 15 Tegemoetkomingen en afstandsverklaring
In geen geval zal enige tegemoetkoming vanwege de opdrachtnemer, ongeacht de frequentie en de duur ervan, worden beschouwd als een novatie van de bepalingen van deze overeenkomst of in meer algemene zin, als een bron van rechten. Afwijking van één dezer bepalingen, houdt geen afstand in van de andere bepalingen.
Art. 16 Deelbaarheid en nietigheid
De nietigheid van één van de bepalingen van huidige overeenkomst heeft geenszins de nietigheid van de andere voorwaarden tot gevolg. In voorkomend geval, verbinden partijen zich ertoe de nietige bepalingen te vervangen door één die het nauwst aansluit bij de bedoeling van partijen.
Art 17. Duur van de overeenkomst
17.1. Indien de overeenkomst voor onbepaalde duur wordt afgesloten, dan hebben de partijen het recht om deze ten allen tijde op te zeggen per schrijven mits een opzegtermijn van 3 maanden in acht te nemen.
17.2. Wordt de overeenkomst voor bepaalde duur afgesloten, dan wordt zij automatisch en stilzwijgend verlengd met een periode van een zelfde duur, tenzij de overeenkomst door één van de partijen werd opgezegd, minstens 1 maand voor het verstrijken van de duur van de overeenkomst.
Art. 18 Toepasselijk recht – bevoegdheidsbeding
Deze overeenkomst wordt geacht te zijn afgesloten te 2600 ANTWERPEN en is uitsluitend onderworpen aan het Belgische recht. Eventuele toepassing van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Voor alle geschillen voortvloeiend uit huidige overeenkomst of ermee verband houdende, geldt de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken uit het gerechtelijk arrondissement waar de maatschappij zetel van de opdrachtnemer gevestigd is.
B. Bijkomende bepalingen met betrekking tot hosting-activiteiten
Naast bovenvermelde algemene bepalingen, gelden complementair tevens deze bijkomende bepalingen.
Art. 1. Gebruik
1.1 De opdrachtgever is gebonden aan de hoeveelheid schrijfruimte zoals beschreven in de overeenkomst. De opdrachtgever is verantwoordelijk dat deze hoeveelheid niet wordt overschreden. Bij overschrijding is de opdrachtnemer bevoegd om ofwel (bestands) informatie te verwijderen, zonder dat hier enige aansprakelijkheid ten aanzien van de opdrachtnemer uit voortvloeit, ofwel om een bijkomende vergoeding op te eisen aan de door tussen partijen geldende prijs/beschikbare ruimte.
1.2 De opdrachtgever onthoudt zich ervan overige klanten of internetgebruikers te hinderen en schade toe te brengen aan het systeem. Het is de opdrachtgever verboden processen of programma's -al dan niet via het systeem- op te starten waarvan de opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks de opdrachtnemer, overige klanten of internetgebruikers hindert of schade toebrengt.
1.3 Het is niet toegestaan de verbinding met de opdrachtnemer, het systeem en de schrijfruimte te gebruiken voor strafbare gedragingen, handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, de overeenkomst of deze algemene voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen en gedragingen: spamming, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden, het openbaar maken of verspreiden van kinderpornografie, seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen; » hacken. Indien de opdrachtgever onder meer één van deze bepalingen schendt, dan heeft de opdrachtnemer het recht om de overeenkomst te ontbinden (zie algemene bepalingen)
Art. 2 Toegang
2.1 De opdrachtnemer is gerechtigd de toegang van de website en/of e- mail en/of server van de opdrachtgever
tijdelijk te blokkeren en/of te beperken, indien de opdrachtgever een verplichting jegens de opdrachtnemer niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt, dan wel indien hij/zij in strijd handelt met de onderhavige voorwaarden.
2.2. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de bovenvermelde blokkering en/of beperking. Blokkering of beperking van de toegang laten de betalingsplicht van de opdrachtgever onverlet.
Art. 3 Domeinnamen
3.1. De opdrachtnemer verzorgt in opdracht van de opdrachtgever tegen betaling van een vergoeding de registratie van domeinen bij diverse domeinregistratie instellingen. De keuze van de domeinnaam is voor rekening en risico van de opdrachtgever. De opdrachtnemer draagt met betrekking tot de keuze en het gebruik van de domeinnaam geen enkele aansprakelijkheid.
3.2. Domeinnamen kunnen enkel geregistreerd worden indien deze nog beschikbaar zijn en de opdrachtgever het
recht heeft op het gebruik ervan. De opdrachtnemer kan niet aansprakelijk zijn voor het niet meer beschikbaar
zijn van de domeinnaam of het onrechtmatig gebruik ervan.
3.3 Mocht de opdrachtgever het recht op het gebruik van de domeinnaam ontzegd worden door het bevoegde orgaan, dan is de opdrachtnemer in geen geval aansprakelijk voor de directe en indirecte schade die hieruit zou voortvloeien.
Art. 4 Beheer
4.1 De opdrachtnemer is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking het systeem (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk door de opdrachtnemer te verrichten aanpassingen of verbeteringen van het systeem, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de opdrachtgever jegens de opdrachtnemer ontstaat .
4.2 De opdrachtnemer is gerechtigd te allen tijde wijzigingen aan te brengen in het account, de IP adressen, de wachtwoorden, en zo meer zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de opdrachtgever jegens de opdrachtnemer ontstaat.
4.3 De opdrachtnemer draagt zorg voor de beschikbaarheid van de systemen, waarbij zij zich er tot het uiterste toe inspant om optimale beschikbaarheid te bieden. De opdrachtnemer is echter niet aansprakelijk voor uitval of onbereikbaarheid van systemen als gevolg van redelijkerwijs voor haar niet voorzienbare omstandigheden (onder meer, maar niet uitsluitend, v storingen in de verbinding met het Internet, storingen in het telefoonnet, storingen bij derden, uitval van de elektriciteit, hacking, en andere (technische) storingen die buiten de macht van de opdrachtnemer liggen).
Art 5. Aansprakelijkheid
5.1 Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst is de opdrachtnemer niet aansprakelijk voor de beveiliging en/of het bewaren van de gegevens die worden opgeslagen.
5.2 De opdrachtnemer is niet aansprakelijkheid terzake van schade van welke aard ook, die als gevolg van, niet tijdige of onjuiste (ver)plaatsing van website, e-mail, apparatuur en/of enige andere internet toepassing van de opdrachtgever ontstaat.
5.3 In geen geval is de opdrachtnemer aansprakelijk voor onrechtstreekse schade zoals maar niet beperkt tot commerciële of financiële verliezen, verlies van data, verlies van reputatie, winst of omzetderving, verlies van klanten en verliezen als gevolg van gerechtelijke stappen door derden ondernomen tegen de opdrachtgever.
5.4. De klant is als enige aansprakelijk voor het correcte gebruik van het product of de dienst rekening houdend met de specificaties en de instructies van de opdrachtnemer.
5.5. Indien de opdrachtgever zijn hardware aan de opdrachtnemer toevertrouwt, dient de klant zelf de nodige verzekering ter bescherming van de hardware tegen verlies of diefstal.
Art 6. Duur
6.1. Een overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 1 jaar tenzij er schriftelijk een andere periode is overeengekomen. De overeenkomst wordt automatisch en stilzwijgend met eenzelfde periode verlengd, indien de overeenkomst niet tijdig werd opgezegd door één van de partijen.
6.2. Opzegging is mogelijk, en dient minstens 1 maand voor het einde van de duur schriftelijk te gebeuren. Dit kan zowel per e-mail als per post.
Art. 7 Overdraagbaarheid
Het is de opdrachtgever niet toegestaan ruimte op zijn site/server aan derden te verhuren, te verkopen of ter beschikking te stellen zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer.